Soru için bizi Arayabilirsiniz.

+90 (212) 558 07 78

+90 (850) 255 79 99

Aydnlatma Metni

1. Veri Sorumlusu

6698 sayl Kiisel Verilerin Korunmas Kanunu (KVKK) uyarnca, kiisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Halkal Merkez Mahallesi ehit Ylmaz zdemir Cd. No: 57A Kkekmece/stanbul adresinde bulunan Aydur naat Taahht Ticaret ve Sanayi Turizm Tamaclk Hizmetleri Limited irketi (Aydur naat veya irket) tarafndan aada aklanan kapsamda ilenebilecektir.

2. Veri Konusu Kii Gruplar ve lenen Veri Kategorileri

Tedariki/ Orta/ Yetkilisi veya alanlar

Kimlik TCKN, Ad soyad, Doum yeri ve tarihi
letiim Telefon numaras, Adres, E-posta, yeri adresi
Mekn Gvenlii Gvenlik kameras kaytlar
Hukuki lem htilaf halinde dava dosyas bilgileri
Finans Banka hesap Bilgileri, Vergi dairesi ve numaras

rn ve Hizmet Alan/Yetkilisi veya alanlar

Kimlik TCKN, Ad soyad, Doum yeri ve tarihi
letiim Telefon numaras, Adres, E-posta, yeri adresi
zlk Kanunu gerei alt yklenici firmann ilgili alanlarnn zlk ve isg belgeleri
Mekn Gvenlii Gvenlik kameras kaytlar
Hukuki lem htilaf halinde dava dosyas bilgileri,

Web Sitesi Ziyaretisi

lem gvenlii IP adresi bilgileri, Log ve erez kaytlar vb.

Web Sitesi Haber Grubu Abonesi

letiim E-posta
lem gvenlii IP adresi bilgileri, Log ve erez kaytlar vb.

Tm Kii Gruplar

Mekn gvenlii Gvenlik kameras kaytlar

3. Kiisel Verilerin lenme Amac

Toplanan kiisel verilerinizi, bizlere aklamanza konu olan talebinize gre; kanundan doan hak ve ykmllklerin yerine getirilmesi, faaliyetlerinin yrtlmesi ve denetimi, Mal ve hizmet alm ve satm, hale ilemlerinin yrtlmesi, deme ve hakkedilerin alnmas, Mevzuattan kaynakl ykmllklerin yerine getirilmesi, Yetkili kii ve kurumlara bilgi verilmesi, Hukuk, finans ve muhasebe ilerinin yrtlmesi, Talep ve ikayetlerin takibi, letiim faaliyetlerinin yrtlmesi, Bilgi gvenlii ve eriim yetkilerinin yrtlmesi, irketin almalar, projeleri ve sair konularda bilgilendirme yaplmas, Reklam ve kampanyalar yaplmas, Saklama ve ariv faaliyetlerinin yrtlmesi, Fiziksel mekan gvenliinin temini amalaryla 6698 sayl Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kiisel veri ileme artlar ve amalar dahilinde ilenecektir.

4. Kiisel Veri Toplamann art

Aydur naat; Kanunlarda aka ngrlmesi, Fiili imknszlk nedeniyle rzasn aklayamayacak durumda bulunan veya rzasna hukuki geerlilik tannmayan kiinin kendisinin ya da bir bakasnn hayat veya beden butunluunun korunmas iin zorunlu olmas, Bir szlemenin kurulmas veya ifasyla dorudan doruya ilgili olmas kaydyla szlemenin taraflarna ait kiisel verilerin ilenmesinin gerekli olmas, Veri sorumlusunun hukuki yukumluluunu yerine getirebilmesi iin zorunlu olmas, Veri sahibinin kendisi tarafndan aleniletirilmi olmas, Bir hakkn tesisi, kullanlmas veya korunmas iin veri ilemenin zorunlu olmas, Veri sahibinin temel hak ve zgrlklerine zarar vermemek kaydyla, veri sorumlusunun meru menfaatleri iin veri ilenmesinin zorunlu hallerinde kiisel verilerinizi ak rza olmakszn ileyebilir. zel nitelikli kiisel veriler, kanunda ngrlen haller dnda ilgili kiinin ak rzas gerekmektedir.

5. lenen Kiisel Verilerin Aktarlmas

Toplanan kiisel verileriniz; yukarda belirtilen amalarn gerekletirilmesi dorultusunda, gerek ve zel hukuk tzel kiilerine, i ortaklar ve hissedarlarmza, kanunen yetkili kamu kurumlar ve kiilere, 6698 sayl Kanunun 8. maddesinde belirtilen kiisel veri ileme artlar erevesinde;

 • Ticari faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi ve srekliliin salanabilmesi amacyla hissedar, i ortaklarmz ve ana yklenici firmalara,
 • rn ve hizmetlerin salanabilmesi amacyla tedarikilerimize,
 • Ticari faaliyetler kapsamnda szlemeden kaynaklanan ykmllklerimizin yerine getirilebilmesi iin bankalar, kargo ve transfer irketlerine,
 • Hukuk ve muhasebe ilerinin yrtlebilmesi iin mali mavir ve avukatlara,
 • Fiziksel mekn gvenliini salanabilmesi iin gvenlik irketlerine,
 • irketimizin kulland bilgisayar programlarnn, bulut hizmetinin ve veri tabanlarnn oluturulmas, bakm ve onarmn yaplabilmesi amacyla yurtiinde yerleik yazlm ve teknoloji irketlerine,
 • lgili kamu kurum ve kurulularnn talepleri dorultusunda ve talep amalaryla snrl olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kurulularna ve yarg organlarna, aktarlabilmektedir.
 • 6. Kiisel Verilerinizin Saklanma Sresi

  Toplanan kiisel verilerinizin saklanma srelerini belirlerken yrrlkte bulunan mevzuat ve sre konusu verilerin ilenme amalarn gz nnde tutarak belirleme yapmaktadr.

  KVKKya uygun olarak, ibu Aydnlatma Metninde belirtilen amalarla ilenmi olan kiisel verileriniz, ilenmesini gerektiren ama ortadan kalktnda ve/veya mevzuat uyarnca verilerinizi ilememiz iin zorunlu klndmz zamanam sreleri dahil tm sreler dolduunda, kiisel verileriniz tarafmzca imha edilecektir.

  7. Kiisel Veri Sahibinin Haklar

  Kiisel veri sahipleri; Kiisel Verilerin Korunmas m.11 kapsamnda aadaki haklara sahiptir;

 • Kiisel veri ilenip ilenmediini renme,
 • Kiisel verileri ilenmise buna ilikin bilgi talep etme,
 • Kiisel verilerin ilenme amacn ve bunlarn amacna uygun kullanlp kullanlmadn renme
 • Yurt iinde veya yurt dnda kiisel verilerin aktarld nc kiileri bilme,
 • Kiisel verilerin eksik veya yanl ilenmi olmas hlinde bunlarn dzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yaplan ilemin kiisel verilerin aktarld nc kiilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayl Kanun ve ilgili dier kanun hkmlerine uygun olarak ilenmi olmasna ramen, ilenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmas hlinde kiisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yaplan ilemin kiisel verilerin aktarld nc kiilere bildirilmesini isteme,
 • lenen verilerin mnhasran otomatik sistemler vastasyla analiz edilmesi suretiyle kiinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya kmasna itiraz etme,
 • Kiisel verilerin kanuna aykr olarak ilenmesi sebebiyle zarara uramas hlinde zararn giderilmesini talep etme haklarna sahiptir.
 • Yukarda sralanan haklarnza ynelik bavurularnz, web sitemizde bulunan Kiisel Veri Sahibi Bavurusuna likin Bilgi Formundaki yntemlerle ve ekli bavuru formunu doldurarak irketimize iletebilirsiniz. Bavurunuz talebinizin niteliine gre en ksa srede ve en ge otuz gn iinde cretsiz olarak sonulandrlacaktr; ancak ilemin ayrca bir maliyet gerektirmesi halinde mevzuata uygun ekilde cret talep edilebilecektir.

  Kiisel verilerinizin ilenmesine ilikin detayl bilgiye; irketimizin web sitemizde bulunan Kiisel Verilerin Korunmas blm ile kamuya ak VERBS sistemi zerinden https://verbis.kvkk.gov.tr ulaabilirsiniz.

  ÜST