Soru için bizi Arayabilirsiniz.

+90 (212) 558 07 78

+90 (850) 255 79 99

KSEL VERLERN KORUNMASI VE GZLLK POLTKASI

Aydur naat Taahht Ticaret ve Sanayi Turizm Tamaclk Hizmetleri Limited irketi (Aydur naat veya irket) olarak, ticari faaliyetlerimiz srdrrken, bata Anayasa ve 6698 Sayl Kiisel Verilerin Korunmas Kanunu (KVKK) olmak zere ilgili mevzuata uygun olarak kiisel verilerin ilenmesine, korunmasna ve bu erevede dier ykmllklerimizin yerine getirilmesine nem vermekteyiz.

1. AMA

bu politika, Aydur naat tarafndan; kiisel verilerin ilenmesi, kullanlmas, aktarlmas ile dier ykmllklerine ilikin bilgilendirme amacyla hazrlanmtr.

2. KAPSAM

bu politika, Aydur naatn alan ve alan adaylarn, hissedar ve yetkililerini, hizmet alanlarn yetkili ve alanlarn, tedarikilerini, ziyaretilerini ve irket ile iliki iinde bulunan ve kiisel verileri ilenen dier tm gerek kiileri kapsamaktadr.

3. TANIMLAR

Kiisel veri Kimlii belirli veya belirlenebilir gerek kiiye ilikin her trl bilgiyi,
zel nitelikli kiisel veri Kiilerin rk, etnik kkeni, siyasi dncesi, felsefi inanc, dini, mezhebi veya dier inanlar, klk ve kyafeti, dernek, vakf ya da sendika yelii, sal, cinsel hayat, ceza mahkmiyeti ve gvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriyi,
lgili kii Kiisel verisi ilenen gerek kiiyi,
Kiisel veri ilenmesi Kiisel verilerin tamamen veya ksmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayt sisteminin paras olmak kaydyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanmas, muhafaza edilmesi, deitirilmesi, yeniden dzenlenmesi, aklanmas, aktarlmas, devralnmas, elde edilebilir hle getirilmesi, snflandrlmas ya da kullanlmasnn engellenmesi gibi veriler zerinde gerekletirilen her trl ilemi,
Ak rza Belirli bir konuya ilikin, bilgilendirilmeye dayanan ve zgr iradeyle aklanan rzay,
Veri sorumlusu Kiisel verilerin ileme amalarn ve vastalarn belirleyen, veri kayt sisteminin kurulmasndan ve ynetilmesinden sorumlu olan gerek veya tzel kiiyi, ifade eder.
Veri ileyen Veri sorumlusunun verdii yetkiye dayanarak onun adna kiisel verileri ileyen gerek veya tzel kiiyi,
Kurum Kiisel Verileri Koruma Kurumunu,
Kurul Kiisel Verileri Koruma Kurulunu,

4. KSEL VERLERN LENMESNE LKN GENEL LKE VE ARTLAR

A. Genel lkeler

KVKK m.4 kapsamnda; veri sorumlusu olan irketimiz ve yetkilendirilen kiiler; kiisel verileri ancak KVKKda ve dier kanunlarda ngrlen usul ve esaslara uygun olarak ileyebilir ve kiisel verilerin ilenmesinde;

 • Hukuka ve drstlk kurallarna uygun olma,
 • Doru ve gerektiinde gncel olma
 • Belirli, ak ve meru amalar iin ilenme,
 • lendikleri amala balantl, snrl ve ll olma,
 • lgili mevzuatta ngrlen veya ilendikleri ama iin gerekli olan sre kadar muhafaza edilme ilkelerine uymakla ykmldr.
 • B. Kiisel Verilerin lenme artlar

  KVKK m.5 kapsamnda; Aydur naat, ancak aada belirtilen durumlarda kiisel verilerinizi ak rza olmakszn ileyebilir;

 • Kanunlarda aka ngrlmesi,
 • Fiili imknszlk nedeniyle rzasn aklayamayacak durumda bulunan veya rzasna hukuki geerlilik tannmayan kiinin kendisinin ya da bir bakasnn hayat veya beden butunluunun korunmas iin zorunlu olmas,
 • Bir szlemenin kurulmas veya ifasyla dorudan doruya ilgili olmas kaydyla szlemenin taraflarna ait kiisel verilerin ilenmesinin gerekli olmas,
 • Veri sorumlusunun hukuki yukumluluunu yerine getirebilmesi iin zorunlu olmas,
 • Veri sahibinin kendisi tarafndan aleniletirilmi olmas,
 • Bir hakkn tesisi, kullanlmas veya korunmas iin veri ilemenin zorunlu olmas,
 • Veri sahibinin temel hak ve zgrlklerine zarar vermemek kaydyla, veri sorumlusunun meru menfaatleri iin veri ilenmesinin zorunlu olmas.
 • Veri sahiplerinin zel nitelikli kiisel verilerin ilenmesinde, kanunda ngrlen haller dnda ilgili kiinin ak rzas gerekmektedir. Salk ve cinsel hayata ilikin kiisel veriler ise ancak kamu salnn korunmas, koruyucu hekimlik, tbb tehis, tedavi ve bakm hizmetlerinin yrtlmesi, salk hizmetleri ile finansmannn planlanmas ve ynetimi amacyla, sr saklama ykmll altnda bulunan kiiler veya yetkili kurum ve kurulular tarafndan ilgilinin ak rzas aranmakszn ilenebilir.

  5. VER LEME AMALARIMIZ

  Aydur naat, ticari faaliyetlerin yrtlmesi esnasnda kiisel verilerinizi kanundan doan hak ve ykmllklerin yerine getirilmesi, szlemenin ifas ve bir hakkn tesisi iin gerekli olmas ile ilgili kiinin temel hak ve zgrlklerine zarar vermemek kaydyla, meru menfaatleri sebebiyle ilemektedir. Bununla birlikte irketimizin genel veri ileme amalar aada sralanm olup her bir grup veriyi ileme amalar detayl ekilde VERBS sisteminde kamuya ak ekilde kaytldr;

 • faaliyetlerinin yrtlmesi, denetimi, sreklilii salanmas
 • Mal ve hizmet alm ve satm ve sat sonras ilerinin yrtlmesi,
 • alan adaylar ve stajyerlerin deerlendirilmesi,
 • alanlarnn performans deerlendirmeleri, yan haklarn temini,
 • Eitim ve iletiim faaliyetlerinin yrtlmesi,
 • Szlemeler ve mevzuattan kaynakl ykmllklerin yerine getirilmesi,
 • Lojistik faaliyetlerin yrtlmesi,
 • Yetkili kii ve kurumlara bilgi verilmesi,
 • sal ve gvenlii ile acil durum ynetimi faaliyetlerinin yrtlmesi,
 • Ynetim, insan kaynaklar, grevlendirme srelerinin planlanmas, denetimi ve yrtlmesi
 • cret politikasnn yrtlmesi,
 • Hukuk, finans ve muhasebe ilerinin yrtlmesi,
 • Bilgi gvenlii ve eriim yetkilerinin yrtlmesi,
 • Saklama ve ariv faaliyetlerinin yrtlmesi.
 • 6. HUKUK YKMLLKLERMZ

  A. Aydnlatma Ykmll

  KVKK m.10 kapsamnda, veri sorumlusu olan irketimiz ve yetkilendirilen kiiler; kiisel verilerin elde edilmesi srasnda;

 • Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimlii,
 • Kiisel verilerin hangi amala ilenecei,
 • lenen kiisel verilerin kimlere ve hangi amala aktarlabilecei,
 • Kiisel veri toplamann yntemi ve hukuki sebebi,
 • lgili kiinin KVKK m.11de saylan haklar, konusunda bilgi vermekle ykmldr.
 • B. Veri Gvenliine likin Ykmllkler

  KVKK m.12 kapsamnda, veri sorumlusu olan irketimiz ve yetkilendirilen kiiler;

 • Kiisel verilerin hukuka aykr olarak ilenmesini nlemek,
 • Kiisel verilere hukuka aykr olarak eriilmesini nlemek,
 • Kiisel verilerin muhafazasn salamak, amacyla uygun gvenlik dzeyini temin etmeye ynelik gerekli her trl teknik ve idari tedbirleri almak,
 • Veri ileyenin bu ykmllklere uymasn salamak,
 • irket iinde KVKK hkmlerinin uygulanmasn salamak amacyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptrmak,
 • Szleme sresi ve sonrasnda ilenen kiisel verileri KVKKya aykr kullanmamak ve bakasna aklamamak,
 • lenen kiisel verilerin kanuni olmayan yollarla bakalar tarafndan elde edilmesi hlinde, bu durumu en ksa srede ilgilisine ve Kurula bildirmekle ykmldr.
 • C. Bilgilendirme Ykmll

  KVKK m.11 kapsamnda; veri sorumlusu olan irketimiz, ilgili kiinin (Veri Sahibinin);

 • Kiisel veri ilenip ilenmediini renme,
 • Kiisel verileri ilenmise buna ilikin bilgi talep etme,
 • Kiisel verilerin ilenme amacn ve bunlarn amacna uygun kullanlp kullanlmadn renme,
 • Yurt iinde veya yurt dnda kiisel verilerin aktarld nc kiileri bilme,
 • Kiisel verilerin eksik veya yanl ilenmi olmas hlinde bunlarn dzeltilmesini isteme,
 • Kanunda ngrlen artlar erevesinde kiisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Dzeltme veya silme, yok etme ilemlerinin, kiisel verilerin aktarld nc kiilere bildirilmesini isteme,
 • lenen verilerin mnhasran otomatik sistemler vastasyla analiz edilmesi suretiyle kiinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya kmasna itiraz etme,
 • Kiisel verilerin kanuna aykr olarak ilenmesi sebebiyle zarara uramas hlinde zararn giderilmesini talep etme, haklar kapsamnda bilgi/belge vermekle ykmldr.
 • irket, KVKK m.13 kapsamnda ilgili kiinin kanunun uygulanmas ile ilgili taleplerini, talebin niteliine gre en ge 30 gn iinde mevzuat hkmleri sakl kalmak zere cretsiz olarak sonulandrmakla ykmldr. Bavuruya ilikin olarak;
 • Yasal srenin balayabilmesi iin ilgili kiiler tarafndan yaplan talepler yazl veya Kurulun belirledii dier yntemlerle, veri sahibinin kimliini teyit ve tevsik edici belgelerde eklenmek suretiyle veri sorumlusuna iletilmelidir. lgili kii tarafndan yaplacak bavuru srasnda ilgili hangi hakkn kullandn aka belirtmeli ve varsa bilgi ve belgelerini dileke ile irket adresimize (Halkal Merkez Mahallesi ehit Ylmaz zdemir Cd. No: 57A Kkekmece/stanbul) bizzat teslim edebilir, noter kanalyla gnderebilir ya da kaytl elektronik postamz aydurinsaat@hs01.kep.tr veya nceden bildirmi olduunuz sistemimizde kaytl e-posta adresi araclyla info@aydur.com adresine iletmelidir. lgili kii tarafndan yaplan talepler veri sorumlusu temsilcisi tarafndan kabul veya gerekesi aklanarak reddedilir ve yazl veya elektronik ortamda cevap bildirilir. Bavurunun kabul edilmesi halinde Aydur naat tarafndan gerei yerine getirilir ve irketimizin hatasndan kaynaklanmas halinde alnan cret ilgili kiiye iade edilir. Kiisel verilerinin ilenmesi/ deitirilmesi/ silinmesi talebine ilikin baz durumlarda hukuki ykmllklerden dolay veya KVKKnn 5. ve 6. maddeleri uyarnca belirlenmi dier nedenler dorultusunda talebe olumlu yant verilmemektedir. Bu durumda verilecek ret cevabnda sebepleri gerekelendirilerek hukuki dayana bildirilecektir. Bavurunun irketimiz tarafndan reddedilmesi, verilen cevabn yetersiz bulunmas veya sresinde cevap verilmemesi hallerinde; ilgili kiinin cevab rendii tarihten itibaren 30 gn ve her durumda bavuru tarihinden itibaren 60 gn iinde Kurula ikyette bulunma hakk bulunmaktadr.

  D. Veri Sorumlular Siciline Kayt Olma Ykmll

  KVKK m.16 kapsamnda, veri sorumlusu olan irketimiz;

 • Kurulun gzetiminde, Bakanlk tarafndan kamuya ak olan Veri Sorumlular Siciline (VERBS veya Sistem) kayt olmak,
 • Sisteme kiisel verilerin hangi amala ilenecei, veri konusu kii grubu ve gruplar ile bu kiilere ait veri kategorileri, kiisel verilerin aktarlabilecei alc veya alc gruplar, varsa yabanc lkelere aktarm ngrlen kiisel verileri, kiisel veri gvenliine ilikin alnan tedbirler ve kiisel verilerin ilendikleri ama iin gerekli olan azami srelere ilikin bilgi kayd yapmak,
 • Sisteme girilen bilgilerde meydana gelen deiiklikler derhl Bakanla bildirmek zorundadr.
 • 7. KSEL VERLERN AKTARILMASI VE AMALARI

  KVKK m.8 kapsamnda, veri sorumlusu olan irketimiz;

 • KVKK ve ilgili mevzuatta saylan haller dnda kiisel verileriniz, ilgili kiinin ak rzas olmakszn aktarmamaktadr.
 • Kiisel verileriniz, Aydur naat hissedarlar ve i ortaklar ile yetkili kamu kurum ve kurulularyla kanun ve szlemeden doan ykmllklerin yerine getirilmesi amacyla paylalmaktadr.
 • Bununla birlikte; i szlemesinden ve kanundan doan ykmllklerimizi yerine getirmek zere ve sadece bu amala snrl olarak; szleme yaptmz gerek ve tzel kiilerle veri paylam yaplmaktadr. Amala snrl olarak paylalan kiisel verileriniz yaplan gizlilik szlemeleri kapsamnda veri ileyenler tarafndan kanuna uygun olarak kullanlmaktadr. Bu kapsamda; Mali mavir, yeri hekimi, Avukat, Sal ve Gvenlii Merkezi, Kargo irketleri, Bankalar ve Bireysel Emeklilik irketi ile veri taban, web hizmeti ve bulut vb. hizmet sunan irketlerle paylalabilmektedir.
 • 8. CCTV ARACILIIYLA GRNT KAYITLARININ LENMES

 • Aydur naat, irket merkezi ve eklentilerinde, video kayt sistemi kullanmaktadr. Gvenlik kameralar 7 gn ve 24 saat boyunca kayt yapmakta ve irket bnyesinde bulunan kayt cihazlar vastasyla saklanmaktadr.
 • Video kayt sistemi, bina ve tesislerin gvenliinin salanmas, i sreklilii ve denetiminin salanmas, i sal ve gvenlii srelerinin yrtlmesi amacyla kullanlmaktadr.
 • Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kaytlara yalnzca yetkili kiilerin eriimi bulunmakta olup gizlilik szlemesi gerei yetkili kiiler kaytlarn gizliliini korumay ve ancak amac dorultusunda kullanmay taahht eder. Elde edilen veriler, hukuki ihtilaf halinde szlemeli avukat ve kanunen yetkili kii veya kurumlar hari olmak zere 3. kiilere aktarlmamaktadr.
 • Kaytlar, 2 ay sreyle muhafaza edilmekte, bu sresinin sonunda otomatik olarak kalc ekilde silinmektedir.
 • 9. POLTKANIN SAKLANMASI VE GNCELLENMES

  Aydur naat, Kanunda yaplan deiiklikler nedeniyle, Kurum kararlar uyarnca ya da sektrdeki ya da biliim alanndaki gelimeler dorultusunda KVK Politikalarnda deiiklik yapma hakkn sakl tutar. bu Politikada yaplan deiiklikler derhal metne ilenir ve deiikliklere ilikin aklamalar politikann sonunda aklanr.
  ÜST