Soru için bizi Arayabilirsiniz.

+90 (212) 558 07 78

+90 (850) 255 79 99

Kiisel Veri Saklama ve mha Politikas

bu politika, 6698 sayl Kiisel Verilerin Korunmas Kanunu (Kanun) kapsamnda karlan Kiisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakknda Ynetmelik gereince; kiisel verilerin saklanmas ve imhas ile dier ykmllklerin yerine getirilmesi iin uygulanacak kurallar belirlemektedir.

1. AMA

bu politika, Aydur naat Taahht Ticaret ve Sanayi Turizm Tamaclk Hizmetleri Limited irketi (Aydur naat veya irket) tarafndan; kiisel verilerin saklanmas, saklama sreleri, silinmesi, yok edilmesi ile dier ykmllklerine ilikin bilgilendirme amacyla hazrlanmtr.

2. KAPSAM

bu politika, Aydur naatn alan ve alan adaylarn, hissedar ve yetkililerini, i ortaklarn, hizmet alann yetkili ve alanlarn, potansiyel rn veya hizmet alcsn, tedarikilerini, ziyaretilerini ve irket ile iliki iinde bulunan ve kiisel verileri ilenen dier tm gerek kiileri kapsamaktadr.

3. TANIMLAR

Kiisel veri Kimlii belirli veya belirlenebilir gerek kiiye ilikin her trl bilgiyi,
zel nitelikli kiisel veri Kiilerin rk, etnik kkeni, siyasi dncesi, felsefi inanc, dini, mezhebi veya dier inanlar, klk ve kyafeti, dernek, vakf ya da sendika yelii, sal, cinsel hayat, ceza mahkmiyeti ve gvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriyi,
lgili kii Kiisel verisi ilenen gerek kiiyi,
Kiisel veri ilenmesi Kiisel verilerin tamamen veya ksmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayt sisteminin paras olmak kaydyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanmas, muhafaza edilmesi, deitirilmesi, yeniden dzenlenmesi, aklanmas, aktarlmas, devralnmas, elde edilebilir hle getirilmesi, snflandrlmas ya da kullanlmasnn engellenmesi gibi veriler zerinde gerekletirilen her trl ilemi,
Ak rza Belirli bir konuya ilikin, bilgilendirilmeye dayanan ve zgr iradeyle aklanan rzay,
Veri sorumlusu Kiisel verilerin ileme amalarn ve vastalarn belirleyen, veri kayt sisteminin kurulmasndan ve ynetilmesinden sorumlu olan gerek veya tzel kiiyi, ifade eder.
Veri ileyen Veri sorumlusunun verdii yetkiye dayanarak onun adna kiisel verileri ileyen gerek veya tzel kiiyi,
Kurum Kiisel Verileri Koruma Kurumunu,
Kurul Kiisel Verileri Koruma Kurulunu,
Kayt Ortam Tamamen veya ksmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayt sisteminin paras olmak kaydyla otomatik olmayan yollarla islenen kisisel verilerin bulunduu her trl ortam,
Veri Kayt Sistemi Kisisel verilerin belirli kriterlere gre yaplandrlarak ilendii kayt sistemini,
mha Kiisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini,
Anonim Hale Getirme Kiisel Verilerin, baka verilerle eletirilerek dahi hibir surette kimlii belirli veya belirlenebilir bir gerek kiiyle ilikilendirilemeyecek hle getirilmesini
Verilerin Silinmesi Kiisel verilerin ilgili kullanclar iin hibir ekilde eriilemez ve tekrar kullanlamaz hale getirilmesi ilemini,
Verilerin Yok Edilmesi Kiisel verilerin hi kimse tarafndan hibir ekilde eriilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanlamaz hale getirilmesi ilemidir.
Periyodik mha Kanunda yer alan kiisel verilerin ilenme artlarnn tamamnn ortadan kalkmas durumunda kiisel verileri saklama ve imha politikasnda belirtilen ve tekrar eden aralklarla resen gerekletirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme ilemini,

4. SORUMLULUK VE GREV DAILIMLARI

irketin tm alanlar, Politika kapsamnda kiisel veri ilenen tm ortamlarda veri gvenliini salamaya ynelik teknik ve idari tedbirlerin alnmas konularnda sorumlu ekiplere destek verir. Bu kapsamda irketin Genel Mdr; tm alanlarn politikaya uygun hareket etmesinden, politikann takibi ve gncellenmesi ile fiziksel ortamdaki kiisel verilerin imha srecinden sorumludur.

5. KAYIT ORTAMLARI

lgili kiilere ait kisisel veriler, irket tarafndan aada belirtilen ortamlarda KVKK hkmleri, ilgili mevzuatlar dikkate alnarak gvenli bir ekilde saklanmaktadr.

Elektronik Ortamlar:

 • Sunucular (Yedekleme Sistemi, E-posta Sistemi, Veri Taban, , Dosya Paylam)
 • Yazlmlar (Muhasebe yazlmlar vs.)
 • Bilgi Gvenlii Sistemleri (Antivirs,)
 • Kiisel Bilgisayar ve Cihazlar (Masast ve dizst bilgisayarlar, telefon ve tablet vs.)
 • Bellekler (CD, DVD, USB Bellek, Harici Disk)
 • Dier (Yazc, Tarayc, Fotokopi Makinesi vb.)
 • Fiziksel Ortamlar:

 • Birim Dolaplar
 • Manuel veri kayt sistemleri
 • Yazl, basl, grsel ortamlar
 • Ariv
 • 6. SAKLAMA VE MHAYA LKN AIKLAMALAR

  Aydur naat, alanlar, alan adaylar, ziyaretiler ve hizmet salayc olarak ilikide bulunulan 3. kiilerin, kurumlarn veya kurulularn alanlarna ait kiisel verileri Kanuna uygun olarak saklar ve imha eder. KVKK m.4/d kapsamnda kiisel verilerin ilgili mevzuatta ngrlen veya ilendikleri ama iin gerekli olan sre kadar muhafaza edilmesi gerektii hkm altna alnmtr. Bu kapsamda, irketimizin faaliyetleri erevesinde ilenen kiisel veriler, ilgili mevzuatta ngrlen veya ileme amalarmza uygun sre kadar saklanmaktadr

  6.1 Kiisel Verilerin Saklanmasn Gerektiren Hukuki Sebepler;

  Aydur naat, faaliyetleri erevesinde ilenen kiisel veriler, ilgili mevzuatta ngrlen sre kadar muhafaza edilir. Bu kapsamda kiisel veriler;

 • 6698 sayl Kiisel Verilerin Korunmas Kanunu,
 • 6098 sayl Turk Borlar Kanunu,
 • 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanunu,
 • 6331 sayl Sal ve Gvenlii Kanunu,
 • 193 sayl Gelir Vergisi Kanunu,
 • 2886 sayl Devlet hale Kanunu,
 • 6102 sayl Trk Ticaret Kanunu,
 • 4857 sayl Kanunu,
 • 1475 Sayl Kanunu ile sair ilgili mevzuat ve bu kanunlar uyarnca yururlukte olan dier ikincil dzenlemeler erevesinde ngrlen saklama sreleri kadar saklanmaktadr.
 • 6.2 Kiisel Verilerin Saklanmas Amalar;

  Aydur naat, ticari faaliyetlerin yrtlmesi esnasnda kiisel verilerinizi kanundan doan hak ve ykmllklerin yerine getirilmesi ile szlemenin ifas iin gerekli olmas sebebiyle ilemekte ve saklamaktadr. Bununla birlikte irketimizin, her bir grup veriyi ileme ve saklama amalar KVK ve Gizlilik Politikas ile detayl ekilde VERBS sisteminde kamuya ak ekilde belirtilmitir.

  6.3 Kiisel Verilerin mhasn Gerektiren Sebepler;

 • Kiisel verilerin ilenmesine dayanak ilgili mevzuat hkmlerinin deitirilmesi veya ilgas,
 • Kiisel verilerin ilenmesini veya saklanmasn gerektiren amacn ortadan kalkmas,
 • Sadece ak rzaya istinaden ilenen kiisel verilerde ilgili kiinin ak rzasn geri almas,
 • KVKK m.11 gerei ilgili kiinin haklar erevesinde kiisel verilerinin silinmesi ve yok edilmesine ilikin yapt bavurunun veri sorumlusu tarafndan kabul edilmesi,
 • Veri sorumlusunun m.11 kapsamnda Kurula yapt ikyetin Kurul tarafndan kabul,
 • Kiisel verilerin saklanmasn gerektiren azami srenin gemi olmas ve kiisel verileri daha uzun sre saklamay hakl klacak herhangi bir artn mevcut olmamas, durumlarnda veri sorumlusu tarafndan ilgili kiinin talebi zerine veya resen silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.
 • 7. TEKNK VE DAR TEDBRLER

  Aydur naat, kiisel verilerin gvenli bir ekilde saklanmas, hukuka aykr olarak ilenmesi ve eriilmesinin nlenmesi ile kiisel verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi iin KVKKnn 12. maddesindeki ilkeler erevesinde gereken teknik ve idari tedbirler alnr.

  7.1 irket Tarafndan Alnan dari Tedbirler;

 • Veri gvenliine ilikin alanlarn i szlemelerine gizlilik maddeleri eklenmitir.
 • Kiisel veri ilemeye balamadan nce irket tarafndan, ilgili kiileri aydnlatma ykmll yerine getirilmektedir.
 • Kiisel veriler mmkn olduunca azaltlmaktadr.
 • Kiisel veri ileme envanteri hazrlanmtr.
 • irket ii periyodik denetimler yaplr. Denetimler sonucunda ortaya kan gizlilik ve gvenlik zafiyetleri giderilir.
 • Saklanan kisisel verilere Sirket ii erisimi is tanm geregi erismesi gerekli personel ile snrlandrr. Eriimin snrlandrlmasnda verinin zel nitelikli olup olmadg ve nem derecesi dikkate alnr.
 • 7.2 irket Tarafndan Alnan Teknik Tedbirler:

 • irketin biliim sistemleri tehizat, yazlm ve verilerin fiziksel gvenlii iin gerekli nlemler alnmaktadr.
 • Kiisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kiisel verilerin gvenlii salanmaktadr.
 • evresel tehditlere kar biliim sistemleri gvenliinin salanmas iin, donanmsal ve yazlmsal nlemler alnmaktadr.
 • Kiisel verilerin hukuka aykr olarak bakalar tarafndan elde edilmesi halinde bu durumu ilgili kiiye ve Kurula bildirmek iin irket tarafndan buna uygun bir sistem ve altyap oluturulmutur.
 • Kiisel verilerin ilendii elektronik ortamlarda gl parolalar kullanlmaktadr.
 • 8. KSEL VERLERN SAKLANMA SRES VE MHASI

  Kiisel verileriniz; ilgili mevzuatta ngrlen sre ya da ilendikleri ama iin gerekli olan saklama sresinin sonunda, irket tarafndan resen veya ilgili kiinin bavurusu zerine yine ilgili mevzuat hkmlerine uygun olarak politikada belirtilen tekniklerle imha edilir.

  8.1 Kiisel Verilerin Saklanma ve mha Sresi

  Saklama ve imha srelerinin tespitinde aada srasyla belirtilen ltlerden yararlanlmaktadr:

 • Mevzuatta sz konusu kisisel verinin saklanmasna ilikin olarak bir sre ngrlm ise bu sreye riayet edilir.
 • Sz konusu kisisel verinin saklanmasna iliskin olarak mevzuatta ngrlen srenin sona ermesi veya ilgili mevzuatta sz konusu verinin saklanmasna iliskin olarak herhangi bir sre ngrlmemi olmas halinde KVKKdaki art ve amalara uygun olarak belirlenen sre boyunca saklanr. Bu sre sonunda yetkili personel tarafndan imha edilir.
 • irket, periyodik imha sresini 6 ay olarak belirlemitir.
 • lgili kii tarafndan, KVKK m.13 istinaden veri sorumlusuna bavurarak kendisine ait kiisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiinde;
 • 1. Kiisel verileri ileme artlarnn tamam ortadan kalkmsa; veri sorumlusu talebe konu kiisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir. Veri sorumlusu, ilgili kiinin talebini en ge otuz gn iinde sonulandrr ve ilgili kiiye bilgi verir. Talebe konu olan kiisel veriler nc kiilere aktarlmsa bu durumu 3. kiiye bildirir ve gerekli ilemlerin yaplmasn temin eder.

  2. Kiisel verileri ileme artlarnn tamam ortadan kalkmamsa, bu talep veri sorumlusunca gerekesi aklanarak reddedilebilir ve ret cevab ilgili kiiye en ge otuz gn iinde yazl olarak ya da elektronik ortamda bildirilir.

  Veri kategorileri baznda saklama sreleri VERBS kaydmzda, Sre ve kategori bazl detayl saklama sreleri Kiisel Veri leme Envanterimizde yer almaktadr. Aada; sre baznda saklama srelerine yer verilmitir;

  SRE SAKLAMA SRES MHA SRES
  zlk Dosyalarnn Tutulmas nsan Kaynaklar Srelerinin Yrtlmesi Hukuki liki Sresince + 10 Yl lk Periyodik mhada
  Salk Verisine likin Rapor ve SG Belgeleri Hukuki liki Sresince + 15 Yl lk Periyodik mhada
  Mteri ve Tedarik lemleriMuhasebe/Finans/ lemleri Hukuki liki Sresince + 10 Yl lk Periyodik mhada
  Szleme/Hukuki lem Kaytlar Hukuki liki Sresince + 10 Yl lk Periyodik mhada
  letiim Faaliyetlerinin Yrtlmesi Hukuki liki Sresince + 10 Yl lk Periyodik mhada
  Fiziksel Mekn Gvenliinin Salanmas 2 Ay Otomatik Olarak Silinmektedir.
  Log/IP ve Eriim Kaytlarnn Takibi Mevzuat Hkmleri Sakl Kalmak zere 2 Yl 1 Ay

  8.2 Kiisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi

  VER KAYIT ORTAMI AIKLAMA
  Fiziksel Ortam Kt ortamnda yer alan kiisel verilerden saklanmasn gerektiren sre sona erenler iin, geri dndrlemeyecek ekilde yok edilir.
  Elektronik Ortam Optik medya ve manyetik medyada yer alan kiisel verilerden saklanmasn gerektiren sre sona erenlerin eritilmesi, yaklmas veya krlmas gibi fiziksel olarak yok edilmesi ilemi uygulanr.
  Yazlm ve Sunucu Ortam Yazlm ve sunucu ortamnda tutulan kiisel veriler bir daha kurtarlamayacak ekilde dijital komutla geri dnlemez biimde silinir.

  8.3 Kiisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

  Kiisel verilerin anonim hale getirilmesi, kiisel verilerin baka verilerle eletirilse dahi hibir surette kimlii belirli veya belirlenebilir bir gerek kiiyle ilikilendirilemeyecek hale getirilmesi ilemidir. Kiisel verilerin anonim hale getirilmi olmas iin; kiisel verilerin, veri sorumlusu veya nc kiiler tarafndan geri dndrlmesi ve/veya verilerin baka verilerle eletirilmesi gibi kayt ortam ve ilgili faaliyet alan asndan uygun tekniklerin kullanlmas yoluyla dahi kimlii belirli veya belirlenebilir bir gerek kiiyle ilikilendirilemez hale getirilmesi gerekir.

  9. POLTKANIN SAKLANMASI VE GNCELLENMES

  Aydur naat, Kanunda yaplan deiiklikler nedeniyle, Kurum kararlar uyarnca ya da sektrdeki ya da biliim alanndaki gelimeler dorultusunda KVK Politikalarnda deiiklik yapma hakkn sakl tutar. bu Politikada yaplan deiiklikler derhal metne ilenir ve deiikliklere ilikin aklamalar politikann sonunda aklanr.
  ÜST